KONKURSAS Į VYR. SPECIALISTO (BUHALTERIO) PAREIGAS Print option in slimbox / lytebox? (info)
Trečiadienis, 2013 Birželio 26 10:52

Sartų regioninio parko direkcija organizuoja konkursą į valstybės tarnautojo vyr. specialisto (buhalterio) pareigas. Konkursas organizuojamas pagal tvarką, galiojančią nuo 2013-06-01. Dokumentai teikiami 9 kalendorines dienas nuo skelbimo paskelbimo dienos – iki liepos 5 dienos.


I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

1. Karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9. 


II. PASKIRTIS

4. Sartų regioninio parko direkcijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Sartų regioninio parko direkcijos (toliau – Direkcija) buhalterinei apskaitai vykdyti, Direkcijos finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumui užtikrinti, finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti ir finansiniams klausimams, susijusiems su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAM sistema) sprendimui.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita ir specialiojoje srityje – Direkcijos buhalterinės apskaitos vykdymas ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

6.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą;

6.3. žinoti biudžetinių įstaigų finansavimo, buhalterinės, finansinės apskaitos, biudžeto sudarymo ir vykdymo, biudžetinių asignavimų naudojimo, specialių programų sudarymo, Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir fondų administravimo klausimus;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer (privalumas - gebėjimas dirbti su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) Navision Financials programa, programa VSAKIS sistemoje);

6.5. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.8.  turėti ne trumpesnę kaip vienų metų buhalterinio darbo patirtį (privalumas vienų metų buhalterinio darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. sudaro atitinkamus apskaitos registrus, naudojant kompiuterinę buhalterinę apskaitos sistemą, apskaičiuoja Direkcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, socialines išmokas (pašalpas) bei kitas išmokas, laiku ir tiksliai sudaro Direkcijos darbuotojų darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, metų eigoje ir už metus pildo ataskaitas, susijusias su Direkcijos darbo užmokesčio fondo panaudojimu;

7.2. sudaro atitinkamus apskaitos registrus, naudojant kompiuterinę buhalterinę apskaitos sistemą, apskaito biudžeto lėšas, sumokėtas iš iždo sąskaitos tiesiogiai tiekėjams ir biudžeto lėšas gautas į Direkcijos biudžetinę atsiskaitomąją sąskaitą, veda piniginių lėšų apskaitą banke, atlieka mokėjimus per banką, naudojantis internetinės bankininkystės programomis;

7.3. sudarydamas atitinkamus apskaitos registrus veda Direkcijos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, organizuoja turto inventorizavimą, inicijuoja turto nuvertėjimo nustatymą pagal VSAFAS reikalavimus, skaičiuoja jo nusidėvėjimą;

7.4. sudarydamas atitinkamus apskaitos registrus tvarko Direkcijos atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą, veda Direkcijos atsargų apskaitą, kuro bei kitas išlaidas, kontroliuoja jų judėjimą, vykdo sunaudotų atsargų bei kuro nurašymą pagal pateiktus nurašymo aktus;

7.5.  organizuoja Direkcijos finansinių - ūkinių operacijų įtraukimą į buhalterinės apskaitos registrus, pagal pateiktus dokumentus vykdo išankstinę finansinę kontrolę;

7.6. veda duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemą "VSAKIS";

7.6. nustatytais terminais pildo ir teikia Valstybinio socialinio fondo valdybos Utenos skyriui, Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansines ataskaitas ir pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokas per atitinkamą einamųjų metų ketvirtį, susijusias su Direkcijos darbo užmokesčio fondo panaudojimu;

7.7. nustatytais terminais pildo ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pajamų mokesčio deklaracijas, ataskaitas Statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;

7.8. pagal savo kompetenciją užtikrina buhalterinių įrašų teisingumą bei buhalterinių duomenų įregistravimą laiku, užtikrina Direkcijos finansinių ir statistinių ataskaitų rengimą laiku ir atsako už jų teisingumą;

7.9. kontroliuoja ir vykdo Direkcijos turtinius įsipareigojimus, atlieka finansinės atskaitomybės analizę, siekdamas Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo,

7.10. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planus, ruošia viešųjų pirkimų metines ataskaitas;

7.11. dalyvauja sudarant investicijų programas ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7.12. tvarko Direkcijos raštvedybą;

7.13. tvarko Direkcijos personalo dokumentaciją, vykdo personalui priskirtų ataskaitų rengimą ir pateikimą, paruošia dokumentaciją archyviniam saugojimui;

7.14. tvarko ir veda duomenis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnautojų registre (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS);

7.15. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus apiformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

7.16. išrašo Direkcijos teikiamų paslaugų sąskaitas faktūras;

7.17. vykdo išieškotų administracinių baudų ir žalų apskaitos kontrolę;

7.18. kontroliuoja Direkcijos darbuotojų išlaidas už pokalbius mobiliaisiais telefonais;

7.19. prisideda prie valstybės tarnybos planavimo, raštų, ataskaitų, privalomų Direkcijai, rengimo;

7.20. teikia pasiūlymus Direkcijos direktoriui finansiniams - buhalteriniams klausimams spręsti, siekdamas Direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.21. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais valstybės tarnautojais, kitomis institucijomis, regioninio parko lankytojais;

7.22. vykdo kitas Direkcijos direktoriaus pavestas užduotis savo kompetencijos ribose;

7.23. atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant užtikrinti Direkcijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Direkcijos direktoriui.


Susipažinau:

Vyriausiasis specialistas
(valstybės tarnautojo pareigos)
___________________
(Parašas)
_________________________________
(Vardas, pavardė)
_________________________________
(Data)


ASMENYS, PAGEIDAUJANTYS DALYVAUTI KONKURSE, PRIVALO PATEIKTI:

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, organizuojamame pagal nuo 2013-06-01 galiojančią tvarką, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (toliau – deklaracija) (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 9 kalendorines dienas nuo skelbimo paskelbimo dienos
– iki liepos 5 dienos.

 


© Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Sartų regioninio parko grupė. Cituojant būtina nurodyti šaltinį.
Vytauto g. 5, Dusetos, LT-32309 Zarasų r., tel. (8 385) 56849.